Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Các khái niệm về quy trình trước đây


Adam Smith (1723 -1790)


Trong tác phẩm của mình, “Của cải của các quốc gia” (1776), Adam Smith nhận ra rằng sự phân công lao động là cần thiết để tăng năng suất của người lao động. Trong khi quan sát công nhân tại một nhà máy sản xuất kim khâu ở Pháp, ông nhận thấy rằng mỗi người lao động thực hiện một bước duy nhất trong quá trình sản xuất kim khâu thì số lượng kim khâu sản xuất ra trong cùng một thời gian nhiều hơn so với việc mỗi người lao động sản xuất kim khâu một cách độc lập.

Quản lý quy trình là gì?


Những ảnh hưởng của toàn cầu hóa và sự phát triển không ngừng của công nghệ đã làm tăng tính cạnh trạnh giữa các doanh nghiệp. Các nhà quản lý đã liên tục đưa ra những ý tưởng mới nhằm giúp cho các công ty thành công trong cuộc cạnh tranh đó.
Hầu hết các ý tưởng này đều dựa trên một quan điểm chung và không thay đổi qua các năm, cho dù đó là “Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện” (TQM) hay là “Tái kiến trúc quy trình nghiệp vụ” (BPR).